""

Cam kết trách nhiệm xã hội của chúng tôi

« Hoạt động như một tác nhân tin cậy vì một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn và mang lại sự tiến bộ chung »: chính là lý do tồn tại của Tập đoàn chúng tôi. Điều phản ánh các hành động cơ bản được thực hiện đối với nhân viên và khách hàng của chúng tôi liên quan đến các vấn đề sức khỏe, an toàn và môi trường nhằm bảo tồn cuộc sống của con người và các hệ sinh thái.

An toàn có trách nhiệm

Philippe Maillard, CEO của Apave Group
Philippe Maillard, CEO của Apave Group

Chúng tôi tin rằng sự an toàn là nền tảng của mọi tiến bộ điều mà phải bền vững và góp phần bảo tồn cuộc sống của con người và các hệ sinh thái.
Thật vậy, việc ngăn ngừa, kiểm tra và kiểm soát rủi ro cho dù nó là gì thì đều đảm bảo tính hiệu quả và hỗ trợ việc đổi mới. Đây là khởi điểm cho hành động, lựa chọn mang tính chiến lược và phát triển các hoạt động của chúng tôi.

 

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp chuyên môn và giải pháp để phục vụ khách hàng của mình.

Mục tiêu của chúng tôi:

 • Cho phép họ :

- tuân thủ các quy định

- đảm bảo các tài sản trong sản xuất công nghiệp

 • Và đặc biệt :

- đảm bảo sự an toàn của nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của họ

- bảo vệ các nguồn tài nguyên của ngày mai cho dù đó là môi trường, xã hội hay kinh tế

 

Tập đoàn Apave đã áp dụng quy tắc đạo đức cho tất cả nhân viên của Tập đoàn và phản ánh cam kết của mình đối với các giá trị cốt lõi: Liêm chính, độc lập, năng lực, tôn trọng pháp luật và con người, có trách nhiệm với xã hội và môi trường.
Tập đoàn Apave cam kết tôn trọng và thúc đẩy trong cơ cấu tổ chức của mình về việc áp dụng nguyên tắc không phân biệt đối xử tuân theo sự đa dạng văn hóa, dân tộc và xã hội. Nhờ chính sách được phối hợp và đánh giá, các nhân viên của Tập đoàn khẳng định bản thân thông qua các hành động hàng ngày và tính chuyên nghiệp của họ như là một công dân, với khách hàng của mình cũng như trong các cơ quan và cơ sở của chúng tôi.

Bàn tay chứa đầy đất với một cái cây
Bàn tay chứa đầy đất với một cái cây

Tập đoàn Apave tự đặt cho mình tham vọng « 0 tai nạn », bằng cách tích cực theo đuổi chính sách phòng ngừa rủi ro ở tất cả các cấp của công ty:

 • Ban Lãnh đạo và tất cả các quản lý đều tích hợp sự an toàn như một chìa khóa cho hiệu suất hoạt động của các nhóm làm việc
 • Tất cả nhân viên thuộc Tập đoàn Apave (nhân viên nghiệp vụ, hành chính, chức năng, quản lý) và các nhà cung cấp dịch vụ thứ yếu đều áp dụng    8 nguyên tắc an toàn, trên đường, tại cơ sở của khách hàng hoặc tại cơ sở của chúng tôi

 

Về mặt sức khỏe, chúng tôi hành động để phòng chống bệnh tật, bằng cách hạn chế việc tiếp xúc đặc biệt là với bức xạ ion hóa.
 
Về mặt bảo vệ môi trường, chúng tôi cam kết:

 • Giảm lượng khí thải nhà kính và tiêu thụ giấy
 • Khuyến khích tất cả các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường

Cam kết trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Tập đoàn Apave thực hiện chính sách Sức khỏe, An toàn và Môi trường (SSE) với mục đích
cải thiện liên tục hiệu suất trong các vấn đề này. Điều này được hiện thực hóa bởi:  
Việc đào tạo nhân viên với mục đích duy trì trình độ kỹ thuật cao và phát triển các kỹ năng nghiệp vụ và khả năng duy trì việc làm
Khuyến khích các động lực lưu động nội bộ giúp phát triển tính linh hoạt
Các hoạt động tại địa phương nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ, bao gồm việc tuyển dụng nhân viên chính, bán thời gian hoặc tiếp nhận học viên với mục đích truyền đạt kiến thức.
 
Tập đoàn Apave lấy làm vinh dự khi tập trung nỗ lực và bình đẳng giới
Điểm chỉ số bình đẳng giới toàn cầu của chúng tôi trong năm 2022:  93/100Ghi chú các chỉ số :

 • Tỷ lệ chênh lệch thu nhập nam - nữ: 38/40
 • Tỷ lệ tăng lao động nam so với nữ : 20/20
 • Tỷ lệ thăng tiến nam - nữ : 15/15
 • Tỷ lệ lao động tăng lên trong thời gian nghỉ thai sản: 15/15
 • Số lượng nhân viên với giới tính thiểu số trong số 10 người có mức lương cao nhất: 5/10
 

Cam kết của chúng tôi về môi trường

Bảo vệ môi trường thông qua việc quản lý các rủi ro môi trường, là trọng tâm của tập đoàn chúng tôi. Tập đoàn Apave thực hiện chính sách Sức khỏe, An toàn và Môi trường (SSE) bao gồm việc ngăn ngừa ô nhiễm, tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên thiên nhiên và việc quản lý chất thải. Tập đoàn Apave đã dần từ bỏ các trung tâm dữ liệu nội bộ để chuyển sang các trung tâm dữ liệu dự phòng an toàn bên ngoài để đảm bảo chống thất thoát nguồn điện. Những nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu khí nhà kính được thực hiện với sự xuất hiện của các phương tiện sạch trong hàng ngũ xe và tính bền vững  của các cuộc họp từ xa do đó hạn chế được các hành trình và di chuyển.

Cam kết của chúng tôi về Xã hội & Đạo đức

Tập đoàn Apave cam kết đảm bảo rằng sự phát triển của mình hài hòa với các tiến bộ kinh tế - xã hội và môi trường. Tập đoàn Apave đã áp dụng quy tắc đạo đức cho tất cả nhân viên của Tập đoàn và phản ánh cam kết của mình đối với các giá trị cốt lõi: Liêm chính, độc lập, năng lực, tôn trọng pháp luật và con người, có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

 

Đọc báo cáo của chúng tôi trực tuyến Picto lecture en ligne         hoặc         Tải xuống Picto pdf

 

 

Ước tính một ngày làm việc của Tập đoàn Apave tương đương với mức thải 15,7 kg khí CO2. Tập đoàn Apave cung cấp báo cáo về Khí nhà kính cho từng bộ phận của mình.

 

 

Tập đoàn Apave cam kết :

 • Phòng ngừa rủi ro về Sức khỏe, An toàn, Môi trường và ô nhiễm
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn MASE, CEFRI-E, ISO 45001 et ISO 14001
 • Tìm hiểu về các quy định và tuân thủ các nghĩa vụ khác, áp dụng và xác minh đơn đăng ký
 • Theo đuổi phương pháp cải tiến liên tục

Để đáp ứng các cam kết này, Tập đoàn Apave đặt ra mục tiêu hàng năm cho chính sách SSE điều mà được xác định trong các cuộc họp đánh giá quản lý.


Tải chính sách SSE (1,2 Mo)